Wij vertellen verhalen

Wij vertellen verhalen. Grote en kleine verhalen, over liefde en verdriet, over vreugde en rouw. Over alles wat menselijk is. Wij zijn het grootst reizend operagezelschap van Nederland. Al meer dan 65 jaar is het onze passie om zo veel mogelijk mensen te inspireren met kunst en cultuur!

65 jaar opera

Thuis in Enschede

Al meer dan 65 jaar maken we in onze thuisbasis Enschede operaproducties en reizen we hiermee door heel Nederland. We bouwen de decors, maken de kostuums en pruiken en repeteren met zangers en orkest. We maken muziektheater met kinderen en jongeren en hebben sinds 2019 een eigen Kinderkoor.Binnenkort lees je op deze pagina meer over het ontstaan van Opera Forum, de overgang naar Nationale Reisopera en de doorstart en bloei van de Reisopera in de periode na 2013.

Meer dan opera

De afgelopen jaren hebben wij ervoor gekozen eeen ambitieuze operaprogrammering neer te zetten. Dat was zeer succesvol, getuige de vele positieve reacties van publiek en pers, toenemende bezoekersaantallen en inkomsten. Onze kernactiviteit is het brengen van drie hoogwaardige operaproducties per jaar, verspreid door het hele land.

Daarnaast ontwikkelen we nieuwe activiteiten om een meer divers publiek te bereiken. We experimenteren met vormgeving en nieuwe technologie, introduceerden een talentontwikkelingstraject voor jonge operamakers (dat leidde o.a. tot de succesvolle productie Jevgeni Onjegin), we hebben een eigen Reisopera Kinderkoor en we breiden onze zijn educatie- en participatieactiviteiten verder uit. In de komende jaren gaan we hiermee door, geïnspireerd door onze kernwaarden lef, toekomstgericht en toegankelijk.

Wij hebben een nationale opdracht, zijn dé springplank voor nationaal operatalent en hebben tegelijkertijd een sterke regionale binding met het oosten van het land. Bij onze landelijke opdracht - het bevorderen en het beleven van opera in heel Nederland - moet sprake zijn van een zo groot mogelijke, doch geconcentreerde spreiding van voorstellingen in combinatie met voor de producties geschikte podia.

Medewerkers

Directie
algemeen directeur a.i.
Nina Hiddema
Directie
directiesecretaresse
José Brinkman
Productiebureau
adjunct-directeur artistieke zaken
Josef Fuchs
Productiebureau
medewerker planning
Janita Haan
Productiebureau
medewerker artistieke zaken
Hans Middelhuis
Productiebureau
medewerker facilitaire zaken
Iris de Vries
Productiebureau
medewerker productieleider
Anne Slothouwer
Productiebureau
allround medewerker
Noor Sloterdijk
Productiebureau
allround medewerker
Marian Kock
Productiebureau
allround ondersteunend medewerker
Reza Abbassi Rad
Financiën
fiancieel manager
José Rikhof-Winters
Financiën
financieel medewerker
Tim Roe of Rohé
Financiën
werkstudent
Roos van den Berg
Personeelszaken
HR-adviseur
Lydianne Beldman
Educatie
educatie & voorlichting voorgezet onderwijs & volwassenen
Ben Coelman
Educatie
educatie & voorlichting primair onderwijs
Anna Lesterhuis
Marketing & Communicatie
manager marketing & communicatie
Robert Brunink
Marketing & Communicatie
coördinator marketing & communicatie
Anke Peeters Weem
Marketing & Communicatie
medewerker Marketing & Communicatie
Marie-Claire Persijn
Theatertechnische Diensten
hoofd theatertechnische diensten
Andreas Heinen
Theatertechnische diensten
allround medewerker decoratelier
Max Baars
Theatertechnische Diensten
allround medewerker decoratelier
Harrie Nijland
Theatertechnische Diensten
medewerker decoratelier
Tom Rosenboom
Theatertechnische Diensten
eerste rekwisiteur
Ronald Groenewoud
Theatertechnische Diensten
eerste inspiciënt
Huub Mars
Theatertechnische Diensten
allround timmerman
Sven Muller
Theatertechnische Diensten
hoofd belichting
Lianne Eikelenboom
Theatertechnische Diensten
hoofd kostuumatelier
Melanie Braun
Theatertechnische Diensten
hoofd kap & grime
Helena Wortmann
Theater technische diensten
medewerker kap & grime
Ilja Brink
Productiebureau, Marketing
vrijwilligers
Annemiek Slot-Pieper, Johan Slot, Joop van de Woning

Raad van Toezicht Nederlandse Reisopera

Peter van Laarhoven, voorzitter
Ank Bijleveld-Schouten
Niels Veenhuijzen
Dick Veltman, vicevoorzitter
Aaltje van Zweden-van Buuren
Vacature

Samenwerkingspartners

Wij zijn er trots op samen te werken met toonaangevende en vernieuwende orkesten, koren, theatermakers en kunstenaars uit binnen- en buitenland.

ORKESTEN
Phion, orkest van Gelderland & Overijssel
Noord Nederlands Orkest
Symfonia Jong Twente
VU-Orkest
Philharmonie zuidnederland

KOREN
Consensus Vocalis

OPERAGEZELSCHAPPEN
Opera Zuid
Nationale Opera & Ballet

THEATERGEZELSCHAPPEN
Theater Sonnevanck
Theatermakerij Enschede
M31 Foundation

BEELDEND KUNSTENAARS
Studio DRIFT

DANS GEZELSCHAPPEN
Dance Company Nanine Linning

FILM-VR
WeMakeVR

ANBI & Jaarverslagen

ANBI
De Nederlandse Reisopera is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met als RSIN-nummer 802861532. De bijbehorende informatie over de Nederlandse Reisopera staat in deze link →.

Governance Code Cultuur
De Nederlandse Reisopera staat borg voor een heldere bestuursstructuur en zorgvuldig toezicht. De organisatie kent een eenhoofdige leiding met als statutair interim-directeur Nina Hiddema. De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden. De samenstelling van de Raad van Toezicht is evenwichtig qua kennis, expertise, geslacht, en nationale spreiding. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding en de bezoldiging van het bestuur valt ruim binnen de kaders van de WNT.

De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en de toezicht daarop. De organisatie Cultuur + Ondernemen heeft een indeling gemaakt van negen [i] (1) aspecten waaraan aandacht moet worden besteed en vervolg aan gegeven. Die negen aspecten zijn uitgewerkt in 79 specifieke onderdelen. In het jaarverslag van 2018 is te zien hoe de Nederlandse Reisopera daarmee omgaat.

Samenvattend stellen we vast dat de code integraal wordt toegepast. Zo borgt de Raad van Toezicht de toepassing van alle relevante wet- en regelgeving, benoemt zij de externe accountant, vergadert zij volgens een vastgesteld vergaderschema, is zij vooraf betrokken bij omvangrijke financiële transacties, en rapporteert de Raad van Toezicht jaarlijks over haar activiteiten bij gelegenheid van het jaarverslag. Vacatures van de Raad van Toezicht worden openbaar kenbaar gemaakt. De leden van de Raad hanteren een zittingsperiode van 4 jaar met, in principe, de mogelijkheid maximaal 1 keer te verlengen. De organisatie wijkt inzake de benoemingsperiode van de leden van de RvT af van de bepaling uit de Governance Code Cultuur. Een derde zittingstermijn kan alleen worden overwogen als deze noodzakelijk is voor het waarborgen van stabiliteit en continuïteit van kennis en expertise van de raad.

Alle nevenfuncties van de Raad van Toezicht worden getoetst op de verenigbaarheid met de toezichthoudende rol van de leden. Nevenwerkzaamheden van de directeur/bestuurder worden ook getoetst door de Raad van Toezicht en vermeld in het jaarverslag. De bestuurder heeft voorzien in een regelmatig overleg met de personeelsvertegenwoordiging, en rapporteert overeenkomstig het vergaderschema van de Raad van Toezicht over de uitvoering van zijn taken. Elk jaar vindt een functioneringsgesprek van de directeur/bestuurder met twee leden van de Raad van Toezicht plaats. Ook vindt tweejaarlijks een zelfevaluatie van de Raad van Toezicht plaats, alsmede een 4 jaarlijkse toetsing of de eerder gekozen besturingsmodel gehanteerd moet blijven.

[i]Die negen aspecten zijn: de toepassing van de code, het besturingsmodel, de organisatie, de rechtspositie en bezoldiging, taken, verantwoordelijkheden en werkwijze van de Raad van Toezicht, de samenstelling van de Raad van Toezicht, de inzet en vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht, voorkomen van belangenverstrengelingen en het financieel beleid en risicobeheer.

Bekijk ook eens