Privacyverklaring Nederlandse Reisopera

Versie 24 mei 2018

 

Wij zijn de Stichting Nederlandse Reisopera, gevestigd aan de Wenninkgaarde 40-42, 7511 PH in Enschede.

Wij verzamelen, verwerken en bewaren persoonsgegevens en in enkele gevallen geven wij ze door aan derden. Op basis van de toepasselijke privacy wetgeving zijn wij verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verwerken.  Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens die wij ontvangen en doen dit conform de geldende wetgeving, met name de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die in werking is getreden op vrijdag 25 mei 2018.  In deze verklaring lichten wij toe hoe wij persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens kunnen verwerken en aan wie je persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven. Verder geven wij hier belangrijke informatie over je rechten met betrekking tot verwerking van je persoonsgegevens. We raden aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Verstrekking van persoonsgegevens is niet verplicht, maar door gebruik te maken van onze diensten en website en door je persoonsgegevens met ons te delen, verklaar je ermee bekend te zijn dat je persoonsgegevens op de in deze Privacyverklaring beschreven wijze worden verwerkt. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

1. Van wie verzamelen wij gegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van bezoekers van onze site, Vrienden, donateurs, ontvangers van onze Nieuwsbrief, deelnemers aan winacties, projecten en events, sollicitanten, auditanten en personen die telefonisch, per post of mail contact met ons opnemen.

2. Jonger dan 16? Dan is toestemming nodig.

Als je jonger bent dan 16 jaar dan heb je toestemming nodig van je ouders of wettelijke voogd om van onze diensten gebruik te maken.

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met onze Privacy Officer via PrivacyOfficer@reisopera.nl. Dan verwijderen wij betreffende gegevens.

3. Welke gegevens verzamelen wij?

In de meeste gevallen verzamelen wij zgn. algemene persoonsgegevens. Het gaat dan o.a. om je voornaam, achternaam, mailadres, woonplaats, adres, telefoonnummer. Wanneer je Vriend of donateur wordt dan vragen we ook je bankgegevens, volledige adresgegevens en geboortedatum.

Bij sollicitaties en audities kan behalve om NAW-gegevens ook om foto- of videomateriaal gevraagd worden.

Op onze site www.reisopera.nl houden wij algemene bezoekgegevens bij, waaronder het geanonimiseerde IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op onze site.

Wij verzamelen via onze website het surfgedrag van bezoekers op onze site.

Wij gebruiken geen Facebook-pixel.

4. Hoe verzamelen wij gegevens?

Wij krijgen gegevens van je, omdat je je bijvoorbeeld abonneert op onze Nieuwsbrief, omdat je Vriend of donateur wordt of omdat je ons een mailtje stuurt met het verzoek om informatie.

Aanmelden voor onze Nieuwsbrief gebeurt via een dubbele opt-in. Na aanmelding ontvang je een mailtje met een bevestigingslink in je mailbox. Pas wanneer je daarop klikt, registreren wij je als abonnee op onze Nieuwsbrief.

Het kan ook zijn dat je bij ons solliciteert of je aanmeldt voor een auditie.

Je bezoekt onze website www.reisopera.nl (de openbare site of via een verborgen link) en je vult een bestelformulier in of een aanmelding voor een event.

Je bezoekt onze website www.reisopera.nl en je geeft toestemming om cookies te plaatsen.

Van derden: bijvoorbeeld wanneer je meedoet aan een winactie, een actie via een theater of een medium.

Door openbare bronnen te raadplegen en door eigen onderzoek.

5. Met welk doel verzamelen wij je gegevens?

– administratie en behandeling van reacties, vragen, verzoeken en klachten

– voor onze debiteuren en crediteurenadministratie

– voor marketing doeleinden, zoals het versturen van onze Nieuwsbrief. Wij verzamelen gegevens om

te kunnen voldoen aan de opt-in en opt-out registratie.

– financiële transacties en administratie van Vrienden, donateurs, sponsoren

– voor het nakomen van wettelijke verplichtingen

– om bezoek- en klikgedrag op onze website www.reisopera.nl – geanonimiseerd – te kunnen

analyseren.

– om de werking van onze website www.reisopera.nl te verbeteren.

– om ons advertentieaanbod op andere websites beter te kunnen afstemmen op de voorkeuren van bezoekers van onze site.

6. Welke rechtsgrond gebruiken we om je gegevens te verzamelen?

De AVG kent zes wettelijke grondslagen voor verwerkingsactiviteiten. Wij beroepen ons op de grondslagen:

– toestemming van de gebruiker

– uitvoering van een overeenkomst

– gerechtvaardigd belang

7. Delen van gegevens met derden

In voorkomende gevallen delen wij je gegevens met derde partijen, bijvoorbeeld met ICT-dienstverleners of met een webprogramma zoals Mailchimp.

Wij verstrekken je gegevens aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of bij een vermoeden van fraude.

In de meeste gevallen zijn deze derde partijen gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte.

Met al deze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken?

Onze website www.reisopera.nl gebruikt cookies. Cookies zijn klein tekstbestanden die bij je eerste bezoek op onze site worden opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Deze site gebruikt 1. noodzakelijke, 2. functionele, 3. analytische en 4. marketingcookies.

Bij je eerste bezoek aan onze site krijg je een cookiebanner te zien waarin je kunt aanvinken of je toestemming geeft tot het gebruik van cookies.

Kijk voor algemene info over cookies op de site van de Consumentenbond of op VeiligInternetten.nl.

9. Google Analytics

De Nederlandse Reisopera maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze site www.reisopera.nl gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties op Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met geanonimiseerd IP-adres overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

De Nederlandse Reisopera heeft Google geen toestemming gegeven om via de Nederlandse Reisopera verkregen Analytics-gegevens te gebruiken voor andere Google-diensten.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Nederlandse Reisopera heeft hier geen invloed op.

Lees hier het privacybeleid van Google voor meer informatie en lees hier het privacybeleid van Google Analytics.

10. Hoe wij persoonsgegevens opslaan en beveiligen

Wij hebben intern een inventarisatie gemaakt van het vereiste beveiligingsniveau van de verschillende persoonsgegevens die wij verwerken en de benodigde technische, administratieve en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid te waarborgen en misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Onze website www.reisopera.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

11. Hoe lang bewaren wij gegevens?

Wij bewaren je gegevens zolang je relatie (abonnement, lidmaatschap, klantrelatie) met ons duurt of tot het moment dat je aangeeft dat je wilt dat je gegevens verwijderd worden uit onze bestanden. Je kunt dit doen via een mailtje aan onze Privacy Officer via PrivacyOfficer@reisopera.nl.

Bij onze Nieuwsbrief: wij bewaren na uitschrijving je mailadres in ons register Uitschrijvingen Nieuwsbrief, met de datum van uitschrijving.

In het geval van een sollicitatie of auditie bewaren wij je gegevens tot vier weken na afronding van de auditie- of sollicitatieprocedure. In voorkomende gevallen vragen wij auditanten en sollicitanten toestemming om hun persoonsgegevens langer te mogen bewaren.

In het algemeen is het zo dat wij je persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we je gegevens hebben verzameld. Alleen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijv. belastingwetgeving), of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (juridisch geschil), bewaren wij je gegevens voor een langere periode.

Met vragen over de bewaartermijn kun je altijd terecht bij onze Privacy Officer, via PrivacyOfficer@reisopera.nl.

12. Welke rechten heb je ten aanzien van je persoonsgegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens door ons. Je heb ook het recht over gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die we van je hebben in digitale vorm naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt in alle bovengenoemde gevallen een verzoek indienen via PrivacyOfficer@reisopera.nl, t.a.v. de Privacy Officer. Je krijgt binnen vier weken een reactie van ons.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou gedaan is, kunnen wij je vragen om je te identificeren via een kopie van je identiteitsbewijs. Maak in deze kopie je pasfoto, je MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onder aan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenumner (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Wij verzoeken je vriendelijk om wijzigingen in je persoonsgegevens aan ons door te geven, zodat wij onze bestanden up-to-date kunnen houden. Je kunt mutaties doorgeven via info@reisopera.nl.

13. Over ons mailverkeer vanaf e-mailadresssen vanuit @reisopera.nl

Voor alle e-mailberichten verzonden vanaf mailadressen die eindigen op @reisopera.nl geldt:

De informatie verzonden met en of in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan geadresseerde(n) is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, behoudens indien en voorzover anders is aangegeven. De Nederlandse Reisopera staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

14. Vragen? Neem contact met ons op.

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die al je vragen kan beantwoorden en tot wie je je verzoeken tot bijvoorbeeld uitschrijving kunt richten:

Nederlandse Reisopera

T.a.v. de Privacy Officer

Wenninkgaarde 40-42

7511 PH Enschede

info@reisopera.nl

088 028 50 00

15. Wij kunnen deze Privacyverklaring aanpassen.

Deze verklaring is opgesteld op 22 mei 2018. Wij kunnen deze verklaring indien wenselijk aanpassen. Wij adviseren je om deze verklaring regelmatig te raadplegen. De meest recente versie is te vinden in de footer op onze website www.reisopera.nl.

16. Autoriteit Persoonsgegevens

Heb je een klacht of wil je meer informatie over de AVG dan kun je terecht bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV  Den Haag, telefoon 088 – 18 05 205 of online via het invulformulier op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.