ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ZAKENVRIENDEN VAN DE NEDERLANDSE REISOPERA


Algemene bepalingen

Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen de Nederlandse Reisopera en de zakenvriend worden gesloten aangaande de vriendschap. Rechtspersonen en natuurlijke personen kunnen zich aanmelden als zakenvriend van de Nederlandse Reisopera.


Tijdsduur

De overeenkomst tussen de zakenvriend en de Nederlandse Reisopera wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande vanaf de datum van inschrijving totdat de overeenkomst door de zakenvriend of door de Nederlandse Reisopera beëindigd wordt.


Prijzen

De jaarlijkse bijdrage voor de zakenvriend is niet vrijgesteld van BTW. Prijswijzigingen worden tenminste 1 maand voorafgaand aan de opvolgende incassodatum schriftelijk medegedeeld aan de zakenvriend.


Betaling

De zakenvriend van de Nederlandse Reisopera betaalt via een automatische incasso dan wel op een andere betaalwijze. De eerste incasso vindt plaats aan het eind van de maand volgend op de datum van aanmelding.

Bij het niet tijdig betalen van het overeengekomen bedrag volgt een herinnering en worden de diensten of producten opgeschort. Wanneer geen betaling plaats vindt na de 2e herinnering stopt de zakenvriendschap automatisch.


Wijzigingen

Zakenvrienden kunnen adreswijzigingen en andere wijzigingen schriftelijk (per mail of per post) of telefonisch doorgeven aan de Nederlandse Reisopera. Per mail kan dit via info@reisopera.nl


Beëindiging vriendschap

De vriendschap van de Nederlandse Reisopera eindigt door:

- opzegging door de zakenvriend

- opzegging door de directie van de Nederlandse Reisopera

- ontzetting door de directie van de Nederlandse Reisopera

- het niet kunnen incasseren van het overeengekomen bedrag of het door de zakenvriend niet uitvoeren van de betaling.

- bedrijfsbeëindiging van de zakenvriend


Opzegging door de directie 

De directie kan de zakenvriendschap opzeggen wanneer van de Nederlandse Reisopera redelijkerwijs niet gevergd kan worden de zakenvriendschap te laten voortduren. Ontzetting uit de zakenvriendschap kan door de directie plaatsvinden als de handelingen van de zakenvriend de Nederlandse Reisopera op onredelijke wijze benadelen. Beëindiging gebeurt per aangetekende brief en wordt gemotiveerd.


Opzegging door de zakenvriend

Zakenvrienden kunnen de vriendschap schriftelijk (per mail of per post) en telefonisch opzeggen.
De opzegtermijn bedraagt een maand voorafgaand aan de incassomaand.


Privacy

Op de afgesloten overeenkomsten is de privacyverklaring van de Nederlandse Reisopera van toepassing. Deze is hier te vinden. Vragen omtrent het privacy beleid kunnen worden gericht aan privacyofficer@reisopera.nl


Wijzigingen

De Nederlandse Reisopera heeft het recht wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen en is gerechtigd onderdelen van de overeenkomst niet meer aan te bieden zonder opgave van reden.


Inwerkingtreding

Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 maart 2020.