ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VRIENDEN VAN DE NEDERLANDSE REISOPERA


ALGEMENE BEPALINGEN

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen de Nederlandse Reisopera en de vriend worden gesloten aangaande de vriendschap. Alleen natuurlijke personen kunnen zich aanmelden als vriend van de Nederlandse Reisopera.

Tijdsduur

De overeenkomst tussen de vriend en de Nederlandse Reisopera wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande vanaf de datum van inschrijving totdat de overeenkomst door de vriend of door de Nederlandse Reisopera beëindigd wordt.

Prijzen

De jaarlijkse bijdrage voor de vriend is vrijgesteld van BTW. De Nederlandse Reisopera is gerechtigd om prijswijzigingen door te voeren per 1e van de maand, mits tenminste 1 maand vooraf schriftelijk medegedeeld aan de vriend.

Betaling

De vriend van de Nederlandse Reisopera betaalt via een automatische incasso dan wel op een andere betaalwijze. De eerste incasso vindt plaats aan het eind van de maand volgend op de datum van aanmelding.

Bij het niet tijdig betalen van het overeengekomen bedrag volgt een herinnering en worden de diensten of producten opgeschort. Wanneer geen betaling plaats vindt na de 2e herinnering stopt de vriendschap automatisch.

Wijzigingen

Vrienden kunnen adreswijzigingen en andere wijzigingen schriftelijk (per mail of per post) of telefonisch doorgeven aan de Nederlandse Reisopera. Per mail kan dit via info@reisopera.nl.

Beëindiging vriendschap

De vriendschap van de Nederlandse Reisopera eindigt door:

– het overlijden van de vriend

– opzegging door de vriend

– opzegging door de directie

– ontzetting door de directie

– het niet kunnen incasseren van het overeengekomen bedrag of het door de vriend niet uitvoeren van de betaling.

Opzegging door de directie

De directie kan de vriendschap opzeggen wanneer van de Nederlandse Reisopera redelijkerwijs niet gevergd kan worden de vriendschap te laten voortduren. Ontzetting uit de vriendschap kan door de directie plaatsvinden als de handelingen van de vriend de Nederlandse Reisopera op onredelijke wijze benadelen. Beëindiging van de vriendschap gebeurt in dat geval per aangetekende brief en wordt gemotiveerd.

Opzegging door de vriend

Vrienden kunnen de vriendschap  schriftelijk (per mail of per post) en telefonisch opzeggen. De opzegtermijn bedraagt een maand voorafgaand aan de incassomaand.

Privacy

Op de afgesloten overeenkomsten is de privacyverklaring van de Nederlandse Reisopera van toepassing. Deze is hier te vinden. Vragen omtrent het privacy beleid kunnen worden gericht aan privacyofficer@reisopera.nl.

Wijzigingen

De Nederlandse Reisopera heeft het recht wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen en is gerechtigd onderdelen van de overeenkomst niet meer aan te bieden zonder opgave van reden.

Inwerkingtreding

Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 december 2019.