ANBI INFORMATIE, JAARVERSLAGEN EN GOVERNANCE CODE

ANBI

De Nederlandse Reisopera is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met als RSIN-nummer 802861532. De bijbehorende informatie over de Nederlandse Reisopera staat in deze link.

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag van de Nederlandse Reisopera over het jaar 2019 kun je lezen in deze link

Governance Code Cultuur

De Nederlandse Reisopera staat borg voor een heldere bestuursstructuur en zorgvuldig toezicht. De organisatie kent een eenhoofdige leiding met als statutair directeur Nicolas Mansfield. De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden. De samenstelling van de Raad van Toezicht is evenwichtig qua kennis, expertise, geslacht, en nationale spreiding. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding en de bezoldiging van het bestuur valt ruim binnen de kaders van de WNT.

De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en de toezicht daarop. De organisatie Cultuur + Ondernemen heeft een indeling gemaakt van 9 [i]  (1) aspecten waaraan aandacht moet worden besteed en vervolg aan gegeven. Die negen aspecten zijn uitgewerkt in 79 specifieke onderdelen. In het jaarverslag van 2018 is te zien hoe de Nederlandse Reisopera daarmee omgaat.

Samenvattend stellen we vast dat de code integraal wordt toegepast. Zo borgt de Raad van Toezicht de toepassing van alle relevante wet- en regelgeving, benoemt zij de externe accountant, vergadert zij volgens een vastgesteld vergaderschema, is zij vooraf betrokken bij omvangrijke financiële transacties, en rapporteert de Raad van Toezicht jaarlijks over haar activiteiten bij gelegenheid van het jaarverslag. Vacatures van de Raad van Toezicht worden openbaar kenbaar gemaakt. De leden van de Raad hanteren een zittingsperiode van 4 jaar met, in principe, de mogelijkheid maximaal 1 keer te verlengen.  De organisatie wijkt inzake de benoemingsperiode van de leden van de RvT af van de bepaling uit de Governance Code Cultuur. Een derde zittingstermijn kan alleen worden overwogen als deze noodzakelijk is voor het waarborgen van stabiliteit en continuïteit van kennis en expertise van de raad.

Alle nevenfuncties van de Raad van Toezicht worden getoetst op de verenigbaarheid met de toezichthoudende rol van de leden. Nevenwerkzaamheden van de directeur/bestuurder worden ook getoetst door de Raad van Toezicht en vermeld in het jaarverslag. De bestuurder heeft voorzien in een regelmatig overleg met de personeelsvertegenwoordiging, en rapporteert overeenkomstig het vergaderschema van de Raad van Toezicht over de uitvoering van zijn taken. Elk jaar vindt een functioneringsgesprek van de directeur/bestuurder met twee leden van de Raad van Toezicht plaats. Ook vindt tweejaarlijks een zelfevaluatie van de Raad van Toezicht plaats, alsmede een 4 jaarlijkse toetsing of de eerder gekozen besturingsmodel gehanteerd moet blijven.

  1. [i]Die negen aspecten zijn: de toepassing van de code, het besturingsmodel, de organisatie, de rechtspositie en bezoldiging, taken, verantwoordelijkheden en werkwijze van de Raad van Toezicht, de samenstelling van de Raad van Toezicht, de inzet en vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht, voorkomen van belangenverstrengelingen en het financieel beleid en risicobeheer.

Terug naar De Nederlandse Reisopera